بی اخلاقی رسانه ای و دروغ پردازی روزنامه همشهری

بی اخلاقی رسانه ای و دروغ پردازی روزنامه همشهری

به نام خدا
بی اخلاقی رسانه ای و یکه تازی در میدان خالی از حریف

مدیر مسؤل محترم روزنامه همشهری

با سلام و دعای خیر

در شماره ۱۸ آبان ۹۴ آن نشریه گفتگویی با فردی در لباس روحانی و با تیتر در حلقه زندان منتشر گردیده است که در آن به تخریب زندانی عقیدتی سیاسی آقای محمد علی طاهری بنیانگذار طب های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی و عرفان کیهانی (حلقه) و اندیشه های ایشان و توهین به جمع کثیری از ما شهروندان که محقق اندیشه های ایشان هستیم پرداخته

اید لذا به استناد ماده ۲۳ قانون مطبوعات مقتضی است جوابیه اینجانبان پژوهشگران عرفان حلقه را در همان وضعیت و شرایط چاپ و منتشرفرمائید:

در حالی که آقای محمدعلی طاهری علی رغم پایان محکومیت و صدور قرار منع تعقیب قضایی به صورت فراقانونی همچنان در زندان بسر می برد و به منظور اعتراف گیری های نخ نما در حال اعتصاب غذا، مورد ضرب و شتم بازجویان قرارگاه ثاراله سپاه قرار گرفته است و درحالی که بیش از ۴۰ روز از شانزدهمین اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد و نیز امکان هیچگونه دفاع از خود و نظریاتش را ندارد، اقدام به نشر چنین مطالبی برطریق انصاف و مطابق حداقل اصول اخ قی و حرفه ای روزنامه نگاری نیست زیرا ایشان در جریان دادرسی و پس از بارها اعتصاب غذا نیز،نتوانست حتی دفاعیاتش را به دادگاه برساند و بنا به اظهار وک پس از تسلیم به کارشناس( بازجوی) سپاهی پرونده اش،این دفاعیات مفقود شد و بدیهی است در حال حاضر نیز نمیتواند در دفاع از مطالب مندرج در نشریه تحت مسؤلیت شما پاسخگو باشد مضافا اینکه وی اکنون در اثر شکنجه و ضرب و شتم در حین اعتصاب غذا درحالت کما به سر می برد.

فضای مستقل و آزاد گفتگو، نقد علمی و رویارویی اندیشهها، نیازمند شرایط و پیشنیازهایی است که از آن جمله میتوان به فراهم آوردن امکانات و فرصتهای برابر برای طرفین موافق و مخالف یک جریان فکری اشاره کرد. متأسفانه این روزها – بر خ ف منشور اخ ق رسانهای- شاهد نوعی بیاخ قی و تهاجم رسانهای، اتهام زنی و تخریب در برخی از رسانه ها مانند روزنامه تحت مسؤلیت شما و خبرگزاری های وابسته به سپاه مانند فارس و تسنیم، نسبت به شخص محمد علی طاهری و ما محققان عرفان کیهانی هستیم.

در خصوص این مطالب یکسویه، باید گفت آنچه که خواننده را نسبت به ارزش تحقیقی، علمی و پژوهشی مطالب نشریات فوق دچار تردید جدی میکند، رعایت نکردن بیطرفی وغایب بودن شخص و جریان مورد اتهام است. مطالبی که بر اساس پیشفرضها و سوا تی جهتدار از افراد مورد مصاحبه با پاسخهایی که بیشتر شبیه تفهیم اتهام به متهمان زندانی است.

از نظر کارشناسان مستقل و بیطرف حوزۀ دین و معرفت و همچنین پژوهشگران حوزۀ عرفان کیهانی و کسانی که اندک آشنایی با این تفکر دارند، پرسشها و پاسخهای مطرح شده در این مطالب هیچ سنخیت و مصداقی با جریان معرفتی عرفان حلقه و تفکرات بنیانگذار آن ندارد و از نظر افکار عمومی نیز این دست مطالب،گزینشی و سفارشی و یا تحمیلی از سوی اتهام زننده به رسانه های وابسته است و پاسخ دهنده نیز در حقیقت همان اتهام زننده (سپاه) است.

از این رو و بنا به د یل دیگری که در ادامه به آن اشاره خواهد شد از نقد محتوایی و بررسی تحلیلی این مطالب یک سویه، صرفنظر میکنیم و به منظور تنویر افکار عمومی تنها به ذکر ایراد اولیه و بنیادین چنین برخوردها و پروژههایی -آن هم از نقطه نظر شکلی – بسنده میکنیم.

بدیهی است تا زمانی که شخص آقای طاهری و پژوهشگران اندیشههای عرفان کیهانی در صحنه عمومی نقد و بررسی و مناظره حضور نداشته باشند، به صورت حقیقی و عملی شرایط گفتگو و مباحثهی علمی آزاد و مستقل نیز درخصوص نظریات و اندیشه های او وجود نخواهد داشت، درست مانند این است که در مسابقهی فوتبال دو تیم، مربی و بازیکنان یک تیم غایب بوده و در زندان باشند و تیم مقابل در میدان خالی از حریف یکه تازی کند و به دروازهی خالی گل بزند و به زعم خود برندۀ بازی باشد.

با توجه به گزارش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر جمعیت چند میلیونی فرادرمانگران و پژوهشگران عرفان حلقه، عدالت اجتماعی برای امکان حضور برابر و بهره مندی یکسان موافقان و مخالفان یک اندیشه از سپهر عمومی و رسانهای کشور، ایجاب میکند که امکان انتشار مطالبی نیز از محمدعلی طاهری و موافقان عرفان حلقه و پژوهشگران بی طرف فراهم شود، آنگاه در خصوص ارزیابی و کارآمدی اندیشه آنان، بر اساس اصل الهی اختیار، قضاوت نهایی به صورت مستقیم به مردم فهیم و افکار عمومی جامعه سپرده شود، امکانی که سالهاست در رسانههای همگانی از پژوهشگران عرفان حلقه سلب شده است و پرسشی جدی را از مسؤو ن مربوطه در اذهان عمومی ایجاد کرده است که این نقض و سلب اختیار عمومی وتبعیض آشکار چگونه توجیه میشود؟

بر اساس اصول ابتدایی حقوق بشر و قانون اساسی و نیز قانون مطبوعات، می بایست محمد علی طاهری در خصوص هجمههای رسانهای، اتهامات و مطالب منتسب، امکان پاسخگویی داشته باشد. در این میان الفبای اخ ق رسانهای و حرفهای نیز ایجاب میکند رسانهها در این خصوص، بی طرفی خود را حفظ کرده و تنها رسالت اط ع رسانی آزاد و آ گاهی بخشی حقیقی خویش را به جای آورند تا آن زمان هرگونه نقد، بررسی، گفتگو، مناظره و مباحثه بدون حضور شخص محمدعلی طاهری به عنوان نظریهپرداز و صاحب اندیشه عرفان کیهانی، درعمل بی معنا و فاقد هر گونه ارزش علمی و تحقیقی خواهد بود.

جمعی از محققان عرفان حلقه و شاگردان محمدعلی طاهری

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

رفتن به بالا